Loader
 

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Purity besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op haar websites. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen. Purity behoudt zich het recht voor de inhoud van de informatie op de website te wijzigen.

 

Purity garandeert niet de foutloze werking of ononderbroken toegankelijkheid van de websites en is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het Internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie door Purity of door U aan Purity middels een website van Purity of anderszins langs elektronische weg.

 

Purity kan niet garanderen dat de op de site vermelde hyperlinks nog juist zullen zijn wanneer u deze bekijkt. Purity aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van sites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.


Algemene Voorwaarden Consumentenwebshop

1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Algemene Voorwaarden: Deze algemene voorwaarden;

2. Bedenktijd: De termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn of haar herroepingsrecht;

3. Consument: De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met Purity Skin Care;

4. Purity Skin Care: Purity Skin Care, statutair gevestigd te Veldhoven Provincialeweg 74B;

5. Herroepingsrecht: De mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

6. Overeenkomst: De overeenkomst op afstand tussen Purity Skin Care en consument waarvan deze algemene voorwaarden deel uitmaken en waarbij in het kader van de Webshop van Purity Skin Care, tot en met het sluiten van de overeenkomst, uitsluitend gebruik is gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

7. Techniek voor communicatie op afstand: Middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en Purity Skin Care gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;

8. Webshop: De consumentenwebshop van Purity Skin Care;

9. Werkdagen: Kalenderdagen, uitgezonderd zaterdagen, zondagen en algemeen erkende feestdagen zoals bedoeld in de Algemene Termijnenwet.

10. Zaken: Al hetgeen door Purity Skin Care op de webshop wordt aangeboden, door consument wordt gekocht en aan consument wordt geleverd en/of ter beschikking wordt gesteld.

 

2. Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van elk aanbod van Purity Skin Care op haar webshop, op alle door consument gedane aanvragen, op alle door Purity Skin Care gedane prijsopgaven en op alle tot stand gekomen overeenkomsten tussen Purity Skin Care en consument.

2.2 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig voor zover zij uitdrukkelijk en schriftelijk en/of via elektronische weg door Purity Skin Care zijn geaccepteerd.

 

3. Aanbod en totstandkoming van de overeenkomst

3.1 Een door Purity Skin Care op de webshop geplaatst aanbod is slechts geldig zolang de voorraad strekt.

3.2 Purity Skin Care is immer gerechtigd de prijzen van de op de webshop aangeboden zaken aan te passen. Heeft consument reeds voor de prijswijziging een overeenkomst gesloten met Purity Skin Care, dan kan hij of zij geen rechten ontlenen aan de nadien door Purity Skin Care verrichte prijswijziging(en).

3.3 Een door Purity Skin Care op de webshop geplaatst kortingsaanbod geldt slechts gedurende de op de webshop vermelde periode. Na afloop van deze periode vervalt dit aanbod, consument kan dan geen rechten ontlenen aan het eerder gehanteerde kortingsaanbod.

3.4 Tenzij anders aangegeven, zijn de door Purity Skin Care genoemde prijzen inclusief BTW.

3.5 De overeenkomst tussen Purity Skin Care en consument komt tot stand op het moment van aanvaarding door consument van het aanbod op de webshop en het door consument voldoen aan de door Purity Skin Care op de webshop gestelde voorwaarden, waaronder onder meer een eventueel door Purity Skin Care verlangde (volledige) aanbetaling wordt begrepen.

3.6 Purity Skin Care bevestigt zo spoedig mogelijk de aanvaarding door consument. Een bericht op de webshop, dan wel op een andere voor consument zichtbare website, waaruit blijkt dat de aanvaarding van het aanbod is ontvangen, wordt aangemerkt als een dergelijke bevestiging. Ontbreekt een dergelijk bericht op de webshop c.q. op een voor consument zichtbare website, dan verzendt Purity Skin Care een bevestiging via elektronische weg. Een door Purity Skin Care per elektronische weg verzonden bevestiging wordt als ontvangen beschouwd, zodra deze is beland in de mailbox van consument, dan wel in de mailbox van een door consument aangewezen derde ontvanger.

3.7 Tenzij Purity Skin Care schriftelijk of via elektronische weg expliciet anders bevestigt, is Purity Skin Care niet gebonden aan de aanvaarding door consument indien deze aanvaarding afwijkt van het aanbod van Purity Skin Care.

3.8 Purity Skin Care kan kennelijke evidente fouten in de op de webshop vermelde prijzen immer herstellen. Indien consument een overeenkomst heeft gesloten met Purity Skin Care, waarbij sprake is van een kennelijke evidente fout van de vermelde prijs, is Purity Skin Care gerechtigd deze prijs aan te passen. Consument is aan deze prijswijziging gebonden. In dergelijk geval kan consument de overeenkomst met Purity Skin Care binnen veertien werkdagen na aanpassing van de prijs schriftelijk, dan wel via elektronische weg ontbinden.

3.9 Purity Skin Care kan zich – binnen de wettelijke kaders – ervan op de hoogte stellen of consument aan zijn of haar betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst met consument. Indien Purity Skin Care op grond van dit onderzoek hiertoe goede gronden heeft, is zij gerechtigd de met consument gesloten overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, zonder dat consument recht heeft op enige schadevergoeding. Indien Purity Skin Care hierom verzoekt, is consument verplicht zekerheden te verstrekken voor het nakomen van zijn of haar verplichtingen jegens Purity Skin Care.

3.10 Purity Skin Care is bevoegd de met consument overeengekomen koopprijs binnen drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst te verhogen indien dit het gevolg is van wettelijke regelingen en/of bepalingen. Consument heeft in dergelijk geval de bevoegdheid de overeenkomst met Purity Skin Care binnen veertien werkdagen na de prijsverhoging schriftelijk, dan wel via elektronische weg te ontbinden.

3.11 Purity Skin Care is bevoegd de met consument overeengekomen prijs zonder opgaaf van redenen vanaf drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst te verhogen. Consument is in dergelijk geval gebonden aan deze prijswijziging.

 

4. Betaling

4.1 Betaling door consument dient te geschieden op de door Purity Skin Care op de webshop aangegeven wijze. Een betaling is niet geldig indien zij niet op de door Purity Skin Care aangegeven wijze is verricht.

4.2 Indien Purity Skin Care op de webshop verzoekt om volledige vooruitbetaling en consument hiertoe bij aanvaarding van het aanbod overgaat, heeft dit te gelden als een overeenkomst tot volledige vooruitbetaling.

4.3 Indien consument niet de (volledige) koopprijs vooruitbetaalt, terwijl Purity Skin Care hier op de webshop wel om heeft verzocht, dan heeft consument niet voldaan aan de gestelde voorwaarden, waardoor er, tenzij Purity Skin Care schriftelijk dan wel via elektronische weg expliciet anders bevestigt, tussen consument en Purity Skin Care geen overeenkomst tot stand is gekomen. In ieder geval kan consument, zolang hij of zij de (volledige) koopprijs niet vooruit heeft betaald, terwijl hier op de webshop wel om werd verzocht, geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling, alvorens de verzochte (volledige) vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

4.4 Consument is verplicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Purity Skin Care te melden.

4.5 Betaalopdrachten voor de giro- en bankinstellingen zijn voor rekening en risico van consument. Het saldo van de betreffende giro- of bankrekening wordt dan ook, indien van toepassing, verhoogd met de bij de giro- of bankinstelling door de verwerking van de opdracht tot betaling aan Purity Skin Care ontstane kosten.

4.6 Door consument gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten, vervolgens van alle opeisbare koopprijzen van eerder met Purity Skin Care gesloten overeenkomsten en vervolgens ter voldoening van de opeisbare koopprijs ter zake de meest recent met Purity Skin Care gesloten overeenkomst.

4.7 Bij niet of niet tijdige betaling is consument in verzuim en is hij rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente. Alle door Purity Skin Care gemaakte kosten, zoals proceskosten en buitengerechtelijke kosten en gerechtelijke kosten, daaronder begrepen de kosten voor juridische bijstand, deurwaarders en incassobureaus, gemaakt in verband met niet of met te late betalingen, komen ten laste van consument. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 15% van de overeengekomen koopprijs van de zaken, met een minimum van € 200,00 excl. BTW.

4.8 Consument kan zich slechts op overmacht beroepen indien hij of zij Purity Skin Care daarvan onmiddellijk, nadat de omstandigheden waaraan de vermeende overmacht wordt toegeschreven zich voordoen of bekend worden, schriftelijk, dan wel via elektronische weg, en voorzien van de nodige bewijsstukken, in kennis stelt.

 

5. Levering

5.1 De door Purity Skin Care op de webshop of elders vermelde levertijden hebben een indicatieve strekking en zijn derhalve geen fatale termijnen. Hier kunnen door consument dan ook geen rechten aan worden ontleend. Bij overschrijding van een termijn dient consument Purity Skin Care schriftelijk, dan wel via elektronische weg, in gebreke te stellen.

5.2 De levertijd gaat pas in nadat de overeenkomst tot stand is gekomen, Purity Skin Care alle benodigde gegevens van consument heeft ontvangen, de nodige formaliteiten zijn vervuld en de eventueel door consument verschuldigde (vooruitbetaling van de) koopprijs is ontvangen.

5.3 De levertijd is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst bekende werkomstandigheden bij Purity Skin Care en op een normale toelevering van de benodigde zaken door derden. Als er buiten de schuld van Purity Skin Care vertraging ontstaat door wijziging van de bedoelde werkomstandigheden of door te late levering van bedoelde zaken door derden, dan wordt de leveringstijd voor zover nodig verlengd.

5.4 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, vinden leveringen plaats op het door consument bij de aanvaarding van het aanbod doorgegeven adres.

5.5 Purity Skin Care is bevoegd van derden gebruik te maken bij de uitvoering van de met consument gesloten overeenkomst.

5.6 Tenzij Purity Skin Care schriftelijk, dan wel via elektronische weg, expliciet anders heeft bevestigd, gelden de door Purity Skin Care vermelde levertijden niet in het geval dat de door consument gekochte zaken in het buitenland dienen te worden geleverd.

5.7 Het risico van de door consument gekochte zaken gaat over op consument op het moment van bezorging door Purity Skin Care, of een door Purity Skin Care aangewezen vervoerder, op het door consument bij de aanvaarding van het aanbod doorgegeven adres.

5.8 Indien levering van een bestelde zaak onmogelijk blijkt te zijn, is Purity Skin Care bevoegd om een vervangende zaak te regelen. Uiterlijk bij de bezorging van de vervangende zaak zal aan consument worden gemeld dat een vervangende zaak wordt geleverd. Ontbindt consument in dergelijk geval de overeenkomst op afstand met Purity Skin Care binnen veertien werkdagen na ontvangst van de vervangende zaak, dan komen de kosten van het terugzenden van het goed ten laste van Purity Skin Care.

5.9 Blijkt levering van een bestelde zaak onmogelijk te zijn en maakt Purity Skin Care geen gebruik van haar bevoegdheid om een vervangende zaak te regelen, dan stelt Purity Skin Care binnen dertig dagen nadat consument de bestelling bij Purity Skin Care heeft gedaan consument hiervan op de hoogte. Na deze kennisgeving zorgt Purity Skin Care binnen dertig dagen voor een kosteloze teruggave van het door consument aan Purity Skin Care betaalde bedrag.

 

6. Herroepingsrecht consument

6.1 Consument kan binnen veertien werkdagen na ontvangst van de gekochte zaken zonder opgaaf van redenen de overeenkomst met Purity Skin Care ontbinden.

6.2 Ontbinding door consument dient te geschieden via een schriftelijke verklaring, dan wel via een elektronische weg uitgebrachte verklaring.

6.3 Consument zal tijdens de bedenktijd van veertien werkdagen als een zorgvuldig schuldenaar voor het behoud van de zaak zorgen.

6.4 Consument kan slechts een beroep doen op het herroepingsrecht indien de zaak en de verpakking zich in originele, onbeschadigde en ongebruikte staat bevinden.

6.5 Indien consument zich op het herroepingsrecht beroept en de zaak en de verpakking in originele, onbeschadigde en ongebruikte staat door Purity Skin Care worden ontvangen is consument slechts de rechtstreekse kosten van het terugzenden van de zaak aan Purity Skin Care verschuldigd. Worden de zaak en/of de verpakking echter niet in originele, onbeschadigde en ongebruikte staat door Purity Skin Care ontvangen, dan is consument aansprakelijk voor de hierdoor door Purity Skin Care geleden en te lijden schade.

6.6 Terugzending van de zaken kan geschieden voor rekening van Purity Skin Care doch niet eerder dan na voorafgaande aanmelding van retourzending bij Purity Skin Care. Terugzending geschiedt voor risico van consument. Purity Skin Care is nimmer aansprakelijk voor enige schade, waaronder begrepen schade ontstaan door diefstal en verlies, die bij terugzending van de zaken is ontstaan.

6.7 De bedenktijd en het herroepingsrecht van consument zoals omschreven in dit artikel gelden slechts ten aanzien van die zaken waarvan niet in Europese Richtlijnen, Europese Verordeningen of Nederlandse wetgeving is bepaald dat hier geen herroepingsrecht voor geldt.

 

7. Reclames

7.1 De controle en keuring op de hoeveelheid, de afmetingen, het gewicht en de eventuele emballage van de geleverde zaken berust bij consument. Indien niet terstond na ontvangst te dezer zake wordt gereclameerd, zijn de gegevens op de vrachtbrieven, afleveringsbonnen of dergelijke documenten vermeld, als juist en volledig aangenomen.

7.2 Alle overige reclames moeten zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen veertien werkdagen na ontvangst van de zaken, door consument schriftelijk dan wel via elektronische weg bij Purity Skin Care zijn ingediend, bij gebreke waarvan consument geacht wordt het geleverde te hebben geaccepteerd.

7.3 Reclames geven consument geen recht om betaling over het niet-betwiste gedeelte van de vordering op te schorten.

7.4 Terugzending van de zaken kan geschieden voor rekening van Purity Skin Care doch niet eerder dan na voorafgaande aanmelding van retourzending bij Purity Skin Care. Terugzending geschiedt voor risico van consument. Purity Skin Care is nimmer aansprakelijk voor enige schade, waaronder begrepen schade ontstaan door diefstal en verlies, die bij terugzending van de zaken is ontstaan.

 

8. Samples

8.1 Indien door of namens Purity Skin Care samples zijn verstrekt, zullen deze nimmer bindend zijn voor de kwaliteit, het gewicht en de afmetingen van de door Purity Skin Care aan consument verkochte zaken. De samples gelden slechts ter vaststelling van de doorsnee hoedanigheid.

8.2 Afwijkingen van verstrekte samples geven consument nimmer grond en recht op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

 

9. Eigendomsvoorbehoud

9.1 Het eigendom van de door Purity Skin Care geleverde zaken gaat pas op consument over nadat het volledig door consument aan Purity Skin Care verschuldigde bedrag is betaald.

9.2 Consument mag de zaken, voordat de eigendom daarvan op hem of haar is overgegaan, niet verkopen, doorleveren, vervreemden of bezwaren. Bij overtreding hiervan wordt de koopprijs terstond ten volle opeisbaar.

9.3 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten wordt Purity Skin Care onherroepelijk door consument gemachtigd om, indien deze zijn of haar jegens Purity Skin Care aangegane betalingsverplichtingen niet nakomt, zonder enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de door haar geleverde zaken terug te nemen.

9.4 Bij terugname van zaken door Purity Skin Care zal Purity Skin Care de teruggenomen zaken crediteren op basis van de waarde die deze zaken bij terugname blijken te hebben.

 

10. Verbod doorverkoop

10.1 Zonder voorafgaande schriftelijke, dan wel via elektronisch weg, gegeven expliciete toestemming van Purity Skin Care, is het consument verboden de zaken die geleverd zijn door Purity Skin Care en/of van Purity Skin Care afkomstig zijn, door te verkopen en te leveren, te schenken of anderszins over te dragen aan derden die handelen in de uitoefening van beroep of bedrijf of om andere redenen niet als consument kunnen worden beschouwd, zulks uitsluitend ter beoordeling van Purity Skin Care.

10.2 Overtreding door consument van het verbod tot doorverkoop als hiervoor vermeld, geldt als een tekortkoming in de nakoming zijdens consument in de zin van artikel 12.1 van deze algemene voorwaarden.

 

11. Overmacht

11.1 Indien de uitvoering van de overeenkomst door overmacht wordt verhinderd of uitermate bezwaarlijk wordt, heeft Purity Skin Care het recht te vorderen dat de overeenkomst aan de omstandigheden wordt aangepast, dan wel de overeenkomst te (doen) ontbinden, dan wel de uitvoering van de overeenkomst voor de duur van de verhindering op te schorten.

11.2 Onder overmacht wordt verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Purity Skin Care geen invloed kan uitoefenen, doch waarvoor Purity Skin Care niet in staat is haar verplichtingen jegens consument na te komen.

11.3 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden in ieder geval verstaan, oorlog, oorlogsgevaar, oproer, molest, stakingen, brand, waterschade, natuurgeweld, overstroming en andere belemmerende weersomstandigheden, verkeersbelemmeringen, ziekte van personeel, bedrijfsbezettingen, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite of webshop, overmacht van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden, niet of niet tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning.

11.4 Purity Skin Care kan zich ook succesvol op overmacht beroepen indien de omstandigheid die nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Purity Skin Care haar verbintenis had moeten nakomen.

11.5 Consument kan aan de ontbinding, wijziging en/of opschorting van de uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van overmacht nimmer enig recht op schadevergoeding ontlenen.

11.6 Opschorting, wijziging of ontbinding van de overeenkomst op grond van overmacht ontslaat consument niet van zijn of haar verplichting tot betaling van hetgeen is geleverd en/of is uitgevoerd op het moment dat de overmachtsituatie intreedt.

 

12. Opschorting en Ontbinding

12.1 Indien consument niet, dan wel niet tijdig, aan zijn of haar betalingsverplichtingen voldoet, consument een of enige andere van zijn of haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst met Purity Skin Care niet, niet tijdig of niet naar behoren nakomt, alsmede in geval consument failliet is verklaard, de wettelijke schuldsaneringsregeling op hem/haar van toepassing is verklaard, de consument onder curatele is gesteld, in andere gevallen dan voormeld waarin consument niet langer vrijelijk over zijn of haar vermogen kan beschikken, de consument bewust onjuiste informatie heeft verstrekt van dien aard dat Purity Skin Care bij kennis van de juiste stand van zaken geen overeenkomst met consument had gesloten en in geval consument geen vaste woon- of verblijfplaats in Nederland heeft, zijn de vorderingen van Purity Skin Care onmiddellijk en volledig opeisbaar en is consument van rechtswege in verzuim. Purity Skin Care is in dat geval voorts bevoegd tot gehele dan wel gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst met consument en/of tot opschorting van haar verplichtingen tot het moment waarop consument zijn of haar betalingsverplichtingen jegens Purity Skin Care volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen.

12.2 Indien inontvangstneming driemaal door consument achterwege blijft en consument na een aanmaning daartoe zich niet bereid verklaart te betalen, kan Purity Skin Care de overeenkomst met consument onmiddellijk ontbinden.

12.3 Purity Skin Care is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden indien consument bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheden te stellen voor de voldoening van zijn of haar verplichtingen en deze zekerheid of onvoldoende is, dan wel indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Purity Skin Care kan worden gevergd.

12.4 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Purity Skin Care op consument onmiddellijk opeisbaar. Indien Purity Skin Care de nakoming van haar verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.

12.5 Indien Purity Skin Care op de gronden als genoemd in dit artikel tot opschorting of ontbinding overgaat, is zij uit dien hoofde op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan of schadeloosstelling, terwijl consument, uit hoofde van wanprestatie, wel tot schadevergoeding en/of schadeloosstelling is verplicht.

 

13. Garanties en beperking aansprakelijkheid

13.1 Purity Skin Care garandeert de deugdelijkheid en/of bruikbaarheid van de door haar geleverde zaken, conform de aangeboden, dan wel de bijgevoegde, dan wel de op de webshop vertoonde specificaties en omschrijvingen.

13.2 Consument kan er jegens Purity Skin Care niet meer op beroepen dat hetgeen door Purity Skin Care is afgeleverd niet aan de overeenkomst beantwoordt indien hij of zij Purity Skin Care daarvan niet kennis heeft gegeven binnen twee maanden nadat hij of zij dit heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken.

13.3 Bij een ongegronde klacht komen de gemaakte kosten voor rekening van consument.

13.4 Purity Skin Care is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Purity Skin Care is uitgegaan van door of namens consument verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

13.5 Purity Skin Care kan uitsluitend aansprakelijk zijn voor aan haar toerekenbare, directe schade. Onder directe schade wordt verstaan:

a. redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze algemene voorwaarden;

b. redelijke kosten noodzakelijk om de gebrekkige prestatie van Purity Skin Care aan de overeenkomst te laten beantwoorden;

c. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover consument aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

13.6 Purity Skin Care is nimmer aansprakelijk voor alle overige dan voornoemde directe schade, zoals indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door stagnatie.

13.7 Behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van Purity Skin Care is de aansprakelijkheid van Purity Skin Care voor schade uit hoofde van de tussen consument en Purity Skin Care bestaande overeenkomst of van een jegens consument gepleegde onrechtmatige daad beperkt tot de hoogte van de door consument betaalde koopprijs met betrekking tot de zaken waardoor de schade is veroorzaakt.

13.8 Purity Skin Care is nimmer aansprakelijk voor enige schade indien de originele factuur niet kan worden overgelegd, is gewijzigd of onleesbaar is gemaakt, indien de geleverde zaken niet overeenkomstig de bestemming zijn gebruikt, dan wel op enige andere wijze onoordeelkundig of oneigenlijk zijn gebruikt, indien de zaken zijn gebruikt na de houdbaarheidsdatum, indien de zaken onjuist zijn opgeslagen, indien de schade is ontstaan door allergische reacties of andere reacties van het menselijk lichaam, terwijl consument hier middels de aangeboden, dan wel de bijgevoegde, dan wel de op de webshop vertoonde omschrijvingen, dan wel op enige ander wijze door Purity Skin Care hiervoor is gewaarschuwd en/of op is gewezen, indien de schade is ontstaan door opzet, aan opzet grenzende roekeloosheid of grove onachtzaamheid, indien de schade is ontstaan doordat consument in strijd heeft gehandeld met de aangeboden, dan wel de bijgevoegde, dan wel de op de webshop vertoonde omschrijvingen, dan wel indien de schade het gevolg is van omstandigheden waar Purity Skin Care geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden.

13.9 Elke aansprakelijkheid van Purity Skin Care vervalt door het verloop van twee jaar vanaf het moment dat de zaken door Purity Skin Care aan consument zijn geleverd.

13.10 Purity Skin Care is gerechtigd een eventuele aan consument te betalen schadevergoeding te verrekenen met de nog door consument aan Purity Skin Care verschuldigde koopprijs, rente en kosten daaronder begrepen.

13.11 Consument vrijwaart Purity Skin Care volledig ter zake van alle aanspraken van derden ter vergoeding van schade die verband houden met of een gevolg zijn van het gebruik van de door Purity Skin Care aan consument geleverde zaken.

13.12 Purity Skin Care is onder geen beding aansprakelijk voor de door Purity Skin Care ingeschakelde derde veroorzaakte schade.

 

14. Overige bepalingen

14.1 De opschriften in deze algemene voorwaarden dienen slechts om de leesbaarheid te bevorderen en vormen geen onderdeel van deze algemene voorwaarden.

14.2 Indien een bepaald artikel, of enkele bepaalde artikelen van deze algemene voorwaarden ongeldig, nietig of onuitvoerbaar is/zijn, zal dat artikel of die artikelen geacht worden niet te bestaan en zullen de andere artikelen van deze algemene voorwaarden van kracht blijven.

14.3 Op de overeenkomst(en) tussen Purity Skin Care en consument, waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

14.4 Alle geschillen betreffende de totstandkoming, de uitleg of uitvoering van de overeenkomst tussen Purity Skin Care en consument, alsmede elk ander geschil ter zake van of in verband met de overeenkomst tussen Purity Skin Care en consument, zal worden berecht door het absoluut bevoegde gerecht te Breda, tenzij consument binnen een maand nadat Purity Skin Care zich schriftelijk jegens consument op dit beding heeft gewezen, schriftelijk dan wel via elektronische weg uitdrukkelijk aan Purity Skin Care kenbaar heeft gemaakt te kiezen voor beslechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter.

14.5 De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden prevaleert boven elke vertaling daarvan.

Maak een afspraak